Turizmi dhe Sherbimet


Kujt i drejtohemi   

    Hoteleritë
    Agjensitë e udhëtimit
    Operatorët turstik
    Kampingjet
    Agroturizmi
    ndërmarrjet për Promocion Turistik
    Partneritetet sociale
    Strukturat strehuse në përgjithësi

Cilet janë avantazhet?

Mundëson:

    rritjen e standardeve të cilësisë dhe efikasitetit të organizatës
    për të ulur kostot
    për të investuar në përmirësimin e vazhdueshëm dhe kënaqësisë të konsumatorëve
    të përmirësojë imazhin e saj, vlerësuar një mjet për të promovuar vlera globale, sinonim i cilësisë për turistët e të gjithë kombeve.

Cilat certifikime.

    Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë (ISO 9000)
    Sistemi i Menaxhimit të Ambjentit (ISO 14001)
    Konvalidimi EMAS
    Sistemi i menaxhimit të autokontrollit higjenik (HACCP)
    Zonat e tregtisë
    Certifikimi për sherbimet specifikie
    Sistemi i Menaxhimit për Sigurinë dhe Shëndetin në vendët e punës (OHSAS 18001)
    Tregu elektronik (QWeb)

Template Design:Dima Group