Inspektime


Organizmat më konkuruese kërkojnë të demostrojnë një sjellje të përgjegjshme duke siguruar që mjediset e punës,pajisjet,prodhimet dhe shërbimet ti përgjigjen standarteve te cilësisë,shëndetit dhe sigurisë sipas fushës dhe përgjegjësisë sociale.

Keto standarte derivojnë sipas përcaktimeve ligjore si kërkesa të domosdosshme për të operuar në treg gjithashtu mund të jenë dhe vullnetare,bazuar në skemat specifike të sektoreve ku punohet,mbi skema ndërkombëtare, ose mund të jenë të vetë-përcaktuar sipas specifikave të tyre.

Në frontin e secilit prej këtyre standardeve, AQSCERT është në gjendje për të kryer shërbime të inspektimeve në institucione dhe furnizues, sistemeve dhe proceseve, si në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Nëse ju merrni një standard të certifikuar reference, aktivitetet e vlerësimit mund të lidhen me lëshimin e një certifikate.

Template Design:Dima Group