Spitale dhe Sherbimet Sociale


Kujt i drejtohemi?

Organizatave të asistencës sociale
Organizatat shëndetësore
Kurseve për Menaxhimin publik
Ndërmarrjeve speciale dhe shërbimeve të ndryshme
Organizatave që ofrojnë shërbime të përgjithshme të interesit të përgjithshëm (komerciale apo ndryshe).
Evoluimi i modeleve organizative të shërbimeve publike ka si qellim rritjen e nivelit e të efikasitetit dhe cilësinë si në ofrimin e shërbimit astu edhe në menaxhimin e rrjeteve dhe sistemeve.

Për këtë qëllim ka stimulime të shumta legjislative që inkurajojnë përdorimin e instrmentave organizative dhe të menaxhimit të mjeteve private, me referencë të veçantë për sistemet e menaxhimit të certifikuara në përputhje me standardet (p.sh ISO 9000, ISO 14001)

Kush jane avantazhet?

Certifikimi bën të mundur:

Rritjen e motivimit dhe përfshirjen e personelit në menaxhimin e procesit, duke bërë orientimin sistematik të klientit / përdoruesit
Përmirësimi i menaxhimit të burimeve dhe të marrëdhënieve me PA
Ruajtja e një logjikë të efikasitetit / efektivitetit
Zhvillimi i aftësive dhe sjelljeve të orientuara drejt përmirësimit të vazhdueshme dhe të mbrojtjes së mjedisit
Zhvillimi i menaxhimit të burimeve njerëzore që vlerëson aftësitë teknike dhe profesionale
Lehtësimi i pjesëmarrjes në tendera
Cilat certifikime

Sistemi i Menaxhimit për Cilësinë (ISO 9000)
Sistemi Menaxhimit të Ambjentit (ISO 14001)
Konvalidimit EMAS
Sistemi i Menaxhimit për Sigurinë dhe Shëndetin në vëndet e punës (OHSAS 18001)
Sistemi i menaxhimit të autokontrollit higjenik (HACCP)
Përgjegjësia sociale SA8000
Certifikimi për sherbimet specifikie
Tregu elektronik (QWeb)

Template Design:Dima Group