Certifikime


Sistemet e menaxhimit të biznesit ofrojnë organizim me mjete dhe metodologji me të cilat rregullojnë funksionimin e përgjithshëm, nderhyrjen, nëpërmjet politikave dhe pajisjeve procedurale, një trajtim i bazuar ne shpjegimin e objektivave të përmirësimit të vazhdueshëm: me fjalë të tjera, një metodë për të rilexuar efektivitetin dhe efikasitetin e proceseve të biznesit, identifikimin e problemeve dhe sugjeron përmirësim më të përshtatshëm të veprimeve. Që prej viteve ’90, përhapja e këtyre mjeteve ka qenë shumë i shpejtë, duke pasur si elementin e parë të cilësisë së kujdesit, aftësinë për të përmbushur pritjet e palëve të ndryshme. AQSCERT zë një vend të rëndësishëm në rrugën e suksesit të këtyre metodologjive në nivel kombëtar. Aplikimi për kontekste të reja operative ka sugjeruar gjithashtu futjen e modeleve sektoriale, duke zgjeruar shumëllojshmëri të konteksteve në të cilën organet e certifikimit duhet të jetë në gjendje për të vepruar. AQSCERT paraqitet në treg si subjekt autoritar dhe i referohet, në gjendje për t’iu përgjigjur të gjitha nevojave të organizatave, nëpërmjet një seri shërbimesh të integruara ndërmjet tyre. Përveç kësaj, AQSCERT ka stilin e saj të shërbimit të klientit, i cili garanton çdo organizate një person kontakti, të ditur dhe gjithmonë vë në dispozicion për të zgjidhur ndonjë shqetësim apo çështje që lidhet me rrugën e certifikimit.

Template Design:Dima Group